Waarmee kunnen we je helpen?

Woordenlijst


Verzekeringen kunnen verwarrend zijn. Maar wij houden de zaken liever eenvoudig. Om het jargon te doorbreken, vind je hier duidelijke definities van de meest voorkomende verzekeringstermen die je als zzp'er, ondernemer of particulier kunt tegenkomen. Heb je toch nog vragen over je verzekering? Raadpleeg dan de voorwaarden of neem contact met ons op.

Swatch book
Hiscox banner shape mask mobile Hiscox banner shape mask

Woordenlijst


A - F

Aanspraak

Een aanspraak waar je als ondernemer mee te maken krijgt kan leiden tot een claim op jouw verzekeringspolis. De aanspraak komt voort uit een situatie waardoor de verzekerde, een opdrachtgever of een derde partij schade heeft geleden. Bijvoorbeeld door een ongeluk of beroepsfout. Door middel van de aanspraak kan bijvoorbeeld een schadevergoeding, gerechtelijk gebod of verbod worden verkregen.

De aanspraak kan in drie vormen voorkomen:

 • als schriftelijke aansprakelijkstelling;
 • als schriftelijke eis van jouw opdrachtgever;
 • als schriftelijke eis van een derde.

Aanverwante aangelegenheden

Aanverwante aangelegenheden zijn zaken die een gezamenlijk feit, omstandigheid of oorzaak hebben. Als er een serieschade ontstaat, waarbij alle schades uit aanverwante aangelegenheden voortvloeien, worden deze behandeld als één schadeclaim.

Voorbeeld: een softwareontwikkelaar brengt een foutieve update uit, waardoor 10 klanten hun dienstverlening niet kunnen uitvoeren. Deze klanten stellen de softwareontwikkelaar aansprakelijk voor de schade die zij hierdoor geleden hebben. Omdat het een serieschade is, wordt het als één schadeclaim behandeld.

Assurantiebelasting

Wanneer er een verzekering wordt afgesloten, is het wettelijk verplicht dat er belasting moet worden betaald over de verzekeringspremie en de poliskosten. Dat is de assurantiebelasting. Meestal wordt deze geheven en afgedragen door de verzekeraar. In 2023 is het tarief in Nederland 21%.  


Bedrijfsaansprakelijkheid

Van bedrijfsaansprakelijkheid is sprake als een bedrijf waaronder de werknemer schade aan zaken of personenschade veroorzaakt in de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. Zie tevens onze FAQ.

Daarnaast kan er sprake zijn dat het bedrijf als werkgever aansprakelijk is voor personenschade ten opzichte van haar werknemers die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden. Een voorbeeld hier is een letselschade die voortkomt uit onveilige werkomstandigheden. Zie hieronder 'Personenschade'.

Bedrijfsactiviteiten

Dit zijn de dagelijkse activiteiten van een bedrijf die betrekking hebben op de realisatie en verkoop van een product of dienst en het genereren van inkomsten. Hier vallen ook algemene administratieve en onderhoudsactiviteiten onder.

Bereddingskosten

Dit zijn alle kosten die worden gemaakt om een schade te voorkomen of te beperken. Dit kunnen zijn de kosten voor het vullen van een brandblusser nadat hiermee een brand is geblust; het met spoed vervangen van sloten naar aanleiding van een (poging tot) woninginbraak. Bij een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering worden dit soort kosten vaak in overleg met de verzekeraar vergoedt, denk hierbij aan kosten voor een mediator, of het inschakelen van rechtsbijstand.

Beroepsaansprakelijkheid

Van beroepsaansprakelijkheid is sprake als je zakelijk aansprakelijk wordt gesteld, als gevolg van jouw werk. Bijvoorbeeld als je een verkeerd advies geeft, een deadline mist of per ongeluk inbreuk maakt op auteursrecht, een handelsmerk of licentierechten. Lees ook onze veelgestelde vragen over dit thema.

Claims made-polis

Een claims made-polis keert uit voor elke geldige claim die tijdens een verzekeringsperiode wordt ingediend, en wanneer het incident daadwerkelijk heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd van de verzekering.

Neem de beroepsaansprakelijkheidspolis. Alle activiteiten die in het beroep worden uitgeoefend, worden met een claims made-dekking vanaf de ingangsdatum van de polis gedekt. Dat betekent dat de polis dekking biedt voor claims die tijdens de verzekeringsperiode zijn ingediend, activiteiten die voorafgaand aan de ingangsdatum zijn uitgevoerd, vallen niet standaard binnen de dekking. Tenzij er een inloopdekking is overeengekomen.

Daarnaast geldt de dekking tot de einddatum van de verzekeringsperiode. Een claim die zich voordoet nadat de verzekering is beëindigd, valt buiten de dekking, tenzij er een uitloopdekking (ofwel nameldingstermijn) is overeengekomen.

Clausule

Dit is een bepaling in een verzekeringsovereenkomst die de dekking vanuit de polis(voorwaarden) uitbreidt of beperkt. Een clausule staat meestal op het polisblad of op een apart clausuleblad vermeld.

Contractbreuk

Dit is de schending van een contract inzake dienstverlening en/of het leveren van producten tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit kan ook gaan om schending van een service level agreement.

Data-inbreuk

Een data-inbreuk is het onbevoegd verkrijgen, toegang geven, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens. Dit kan de veiligheid of bescherming van die gegevens zodanig aantasten, dat de getroffen personen risico lopen op financiële schade. Er is een wettelijke verplichting voor de verantwoordelijke van data om een data-inbreuk te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derde

Een derde is iemand die in de basis geen onderdeel uitmaakt van de verzekeringsdekking. Dit kan een opdrachtgever zijn of een bezoeker aan jouw bedrijf.

Dekkingsgebied

Dit is het gebied, het land of de landen waar een verzekering dekking voor biedt, en waar eventuele opdrachtgevers zich kunnen bevinden.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat bij een schade voor eigen rekening wordt genomen door de verzekerde. Dit wordt van tevoren met de verzekeraar afgesproken. Bij een schade waarvan duidelijk is dat deze onder het eigen risico blijft, zal de verzekeraar doorgaans niet in actie komen.

Eigen schade

Dit is een schade die de verzekerde zelf oploopt aan de hand van bepaalde gebeurtenissen, bij een zakelijke verzekering zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of cyberverzekering kan dit gaan om de volgende soort schades:

 • oneerlijkheid van werknemers;
 • maken van reclame voor het bedrijf;
 • reputatieschade van het bedrijf;
 • schade aan computersystemen;
 • schade aan (elektronische) documenten.
G - L

Inbreuk intellectueel eigendomsrecht

Als een afbeelding, handelsmerk, logo of ontwerp van een derde wordt gebruikt zonder de juiste toestemming van de houder van de intellectuele-eigendomsrechten, heet dit inbreuk op intellectueel eigendom.

Er zijn verschillende vormen van inbreuk op intellectueel eigendom.

 • Schending van auteursrecht: het auteursrecht is een wettelijk recht dat wordt toegekend aan de maker van een origineel werk, zoals een afbeelding. Schending van auteursrecht kan optreden wanneer een afbeelding zonder toestemming van de maker wordt gekopieerd of geüpload.
 • Merkinbreuk: een handelsmerk is een woord, symbool, zin of ontwerp waarmee een bedrijf zich identificeert en zijn producten of diensten wettelijk onderscheidt van andere bedrijven. Bij merkinbreuk wordt een handelsmerk gebruikt of misbruikt zonder toestemming van de merkhouder. Dit kan als gevolg hebben dat de consument zich onzeker voelt over de herkomst van het product of de dienst of over eventuele banden tussen de verkooppartij en de merkhouder.
 • Publiciteitsrechten: publiciteitsrechten verbieden het ongeautoriseerde gebruik van iemands naam, gelijkenis of andere herkenbare aspecten van zijn of haar identiteit. Als deze aspecten zonder de juiste toestemming door derden worden gebruikt, heet dit schending van publiciteitsrechten.

Inloopdatum en inloopdekking

De ingangsdatum vermeldt de datum vanaf wanneer de dekking van de polis ingaat nadat deze is afgesloten. Door middel van de inloopdekking is de verzekerde gedekt voor een claim die bij de verzekerde bekent wordt tijdens de looptijd van de polis, maar voorkomt uit activiteiten vanuit het verleden. De claim moet betrekking hebben op activiteiten die binnen de inloopperiode vallen.

Kosten van verweer

Dit zijn alle redelijke en noodzakelijke juridische kosten om een gedekte aanspraak of omstandigheid te onderzoeken of om daartegen verweer te voeren. Voorbeelden zijn advocaatkosten, kosten van deskundigen en andere kosten die met voorafgaande schriftelijke instemming van de verzekeraar worden gemaakt.

Laster

Laster is een valse of lasterlijke gesproken verklaring. Bijvoorbeeld in een toespraak of een video die op een website is geplaatst. Zie tevens onze blogpost hierover.

Looptijd

De looptijd is de periode vanaf de ingangsdatum tot de einddatum van de verzekering. Deze wordt op het polisblad vermeld.

M - S

Meerderheidsdeelneming

Bij een meerderheidsdeelneming heeft één bedrijf een aandelenbelang van meer dan 50% in een ander bedrijf.

Milieuaantasting

Milieuaantasting is iedere uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof. Met als gevolg een prikkelende, besmettende, bedervende of verontreinigende werking in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang).

Molest

Molest is schade die ontstaat in conflictsituaties. Er zijn verschillende soorten conflictsituaties.

 • Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen de ander of elkaar met behulp van militaire machtsmiddelen bestrijden. Gewapend conflict wordt ook verstaan als het gewapend optreden van een Vredesmacht van de Verenigde Naties.
 • Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
 • Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
 • Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn.
 • Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
 • Oproer: een min of meer georganiseerde, plaatselijke gewelddadige beweging die is gericht tegen het openbaar gezag.

Natuurlijk persoon

Een natuurlijk persoon is een mens van vlees en bloed. Deze persoon kan rechten en plichten hebben en rechtshandelingen verrichten. Bijvoorbeeld een schenking doen, een erfenis ontvangen, een overeenkomst sluiten zoals een verzekering, een rechtspersoon vertegenwoordigen, aandelen kopen of een rechtspersoon oprichten.


Omstandigheid

Dit zijn feiten waarvan in redelijkheid kan worden verwacht dat deze tot een aanspraak kunnen leiden.


Onderaannemer

Dit is een persoon of bedrijf die wordt ingehuurd door een hoofdaannemer om werkzaamheden voor zijn of haar opdrachtgever te verrichten.

Onderverzekering

Als er een verzekering wordt afgesloten voor inboedel, wordt er vastgelegd hoeveel de inboedel waard is. Deze waarde wordt het verzekerde bedrag genoemd. Onderverzekering komt voor als de waarde van de inboedel hoger is dan het verzekerde bedrag.

Voorbeeld: een persoon verzekert zijn of haar inboedel voor € 35.000. In werkelijkheid is de inboedel meer waard, namelijk € 50.000. De persoon is dan voor € 15.000 (€ 50.000 - € 35.000) onderverzekerd.

Onderverzekering kan ook bij een opstalverzekering voorkomen. Het woonhuis is dan voor een lager bedrag verzekerd dan de herbouwwaarde.

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken zijn misleidende of agressieve verkoopacties. Voorbeelden van dit soort praktijken zijn oneerlijke concurrentie, misleidende handelspraktijken, schending van handelsbeperkingen of schending van wet- en regelgeving in het kader van mededinging, antitrust of toezicht.

Personenschade

Personenschade is het letsel of de aantasting van de fysieke en/of mentale gezondheid van een persoon, al dan niet met de dood tot gevolg. Hierbij horen ook de daaruit voortvloeiende (op geld waardeerbare) gevolgen.

Polis

De polis is een document waarin staat omschreven wat er door de verzekering gedekt wordt, zoals een object of een verzekerd bedrag bij een aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast staat ook het eigen risico hierin vermeld, samen met de ingangsdatum en looptijd van de verzekeringsdekking. Een polis maakt samen met de polisvoorwaarden en het ingevulde aanvraagformulier onderdeel uit van een verzekeringsovereenkomst.

Preventiediensten

Dit zijn services die de verzekerde bewust maken van risico’s en deze helpen om een mogelijke schade te beperken of zelfs te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld een beveiligingscheck op de computersystemen zijn, of de beveiliging van de woning en inboedel. Deze diensten worden vaak via de verzekeraar uitgezet naar de betreffende specialisten die de verzekerde verder van dienst zullen zijn.

Rechtsgebied

In een contract tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer wordt altijd het recht van een land of staat toegepast. Rechtsgebied of jurisdictie geeft aan welk recht van toepassing op een overeenkomst welke tussen twee partijen gesloten is.

Voorbeelden:

 • tussen twee Nederlandse partijen is doorgaans het Nederlands recht van toepassing;
 • tussen een Nederlandse en Duitse partij wordt overeengekomen of het Nederlandse of Duitse recht wordt toegepast.

Op het polisblad en in de polisvoorwaarden wordt vermeld welk rechtsgebied onder de dekking valt.


Rechtspersoon

In de wet is geregeld dat ook bedrijven of organisaties rechten en plichten kunnen hebben. Ze worden dan een rechtspersoon genoemd. Hierdoor kunnen ze deelnemen aan het rechtsverkeer, dingen kopen en overeenkomsten afsluiten. Voorbeelden van rechtspersonen zijn besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, verenigingen en stichtingen.


Reputatieschade

Reputatieschade is de schade die een persoon lijdt doordat zijn eer of goede naam wordt aangetast. Dit kan ontstaan uit een onrechtmatige publicatie, laster of smaad.

Retentietijd

Retentietijd is een vorm van eigen risico. Bij een schade op basis van bedrijfsonderbreking wordt de retentietijd toegepast om te bepalen welk deel van de schade voor eigen rekening van de verzekerde blijft.

Service credits

Service credits zijn bedragen die in mindering worden gebracht op de vergoeding die op grond van het contract tussen de verzekerde en de opdrachtgever aan de verzekerde moeten worden betaald. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het niet nakomen van afspraken, zoals service levels of prestatienormen welke in de service level agreement zijn vastgelegd.

Smaad

Smaad is een valse of lasterlijke verklaring die is opgeschreven. Dit kan bijvoorbeeld een brief, e-mail, social media post, sms of bericht zijn. Zie tevens onze blogpost hierover.

Sublimiet

Dit is een lager verzekerd bedrag voor een specifieke dekking. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag en is hierop niet in aanvulling.

T - Z

Uitloopdekking / nameldingstermijn

Wanneer een verzekeringscontract wordt beëindigd, kan de verzekeraar onder bepaalde voorwaarden een uitloopdekking (of nameldingstermijn) aan de verzekerde aanbieden. Daarmee kunnen de aanspraken die tegen de verzekerde zijn ingesteld tijdens de uitlooptermijn nog worden gemeld bij de verzekeraar. De aanspraak moet betrekking op activiteiten die wel tijdens de oorspronkelijke looptijd van de polis zijn uitgevoerd. De uitloopdekking kan vaak alleen worden uitgenomen als de activiteiten of onderneming geheel worden stopgezet.

Verzekerd bedrag

Dit is het bedrag waarvoor de verzekerde maximaal verzekerd is in geval van een gedekte schade. Het verzekerd bedrag staat op het polisblad vermeld.

Verzekeringnemer

Dit is de persoon of het bedrijf (natuurlijke of rechtspersonen) die als verzekeringnemer op het polisblad vermeld staat en met wie de verzekeraar de verzekering is aangegaan.

Verzekeringsperiode

De verzekeringsperiode is de termijn waarvoor de polis is gesloten. Doorgaans is dit een periode van 12 maanden.

Wettelijke aansprakelijkheid

Dit is de aansprakelijkheid op basis van burgerlijk recht die voortvloeit uit bedrijfsactiviteiten bij een zakelijke verzekering. Bij een particuliere verzekering komt wettelijke aansprakelijkheid voort uit het handelen van een privépersoon.

Zaakschade

Zaakschade is de beschadiging, vernietiging of het verlies van zaken, en documenten. Zaakschade kan bestaan uit de kosten die worden gemaakt om eigendommen te repareren of te vervangen.

Aan deze woordenlijst kunnen geen rechten worden ontleend.