Waarmee kunnen we u helpen?

Privacyverklaring Hiscox


Hiscox is toegewijd aan het beschermen van uw privacy.

Hiscox is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Deze Privacyverklaring (hierna te noemen: deze "Privacyverklaring”) bepaalt de details van de gegevens die wij mogelijk over u verzamelen en de wijze waarop wij de gegevens mogelijk zullen gebruiken. Neemt u alstublieft de tijd om deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Bij het gebruiken van een Hiscox website dient deze Privacyverklaring naast de voorwaarden van de website gelezen te worden.

1. Over ons

Hiscox is een internationaal verzekeringsbedrijf. Wij bieden verzekeringen aan personen, bedrijven en andere verzekeraars. Dit doen wij zowel door het zelf verstrekken van verzekeringen als door het onderbrengen van verzekeringen bij andere verzekeraars. Wij bieden ook verzekeringen aan andere verzekeraars (dit heet “herverzekering”). In het kader van deze Privacyverklaring wordt met verzekering ook herverzekering begrepen.

Wij moeten gegevens over u verzamelen en verwerken om aan u een offerte en vervolgens een verzekering te kunnen aanbieden en om eventuele claims of klachten die zich voor kunnen doen te behandelen. Hierdoor is het betreffende bedrijf van Hiscox een "verwerkingsverantwoordelijke". In deze Privacyverklaring gebruiken wij "wij" of "ons" of "Hiscox" om te verwijzen naar:

 • Hiscox Syndicates Limited, company number 02590623, met geregistreerd adres op 22 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2N 4BQ
 • Hiscox SA, company number B217018, met geregistreerd adres op 35F Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg
 • Hiscox Assure S.A.S., company number 839 081 056, met geregistreerd adres op 38 Avenue de I’Opera, 75002 Parijs
 • Hiscox Assure S.A.S., company number (KvK) 72449845, met geregistreerd adres op Arent Janszoon Ernststraat 595B, 1082 LD Amsterdam
 • Hiscox Underwriting Group Services Limited, company number 04137419, met geregistreerd adres op

  22 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2N 4BQ

  Het specifieke bedrijf dat optreedt als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens staat aangegeven in de documentatie die wij aan u verstrekken. Wanneer u vragen hebt kunt u altijd contact met ons opnemen door te te bellen naar +31 (0)20 517 0700, te e-mailen naar [email protected] of door een brief te schrijven naar Hiscox Nederland, Arent Janszoon Ernststraat 595B, 1082 LD Amsterdam.

2. Over de verzekeringsmarkt

Verzekeren is het bundelen en delen van risico om bescherming te bieden tegen een mogelijke eventualiteit. Om dit te doen moeten er gegevens, waaronder uw persoonsgegevens, worden gedeeld tussen de verschillende deelnemers op de verzekeringsmarkt. In de Gedragscode verwerking persoonsgegevens verzekeraars wordt het gebruik en de openbaarmaking van de belangrijkste noodzakelijke persoonsgegevens uiteengezet. Onze kern gebruiken en openbaarmakingen zijn in overeenstemming met de Gedragscode verwerking persoonsgegevens verzekeraars. Wij raden u aan deze Gedragscode te lezen.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van uw relatie met ons. Wij verzamelen verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van of u een verzekeringnemer van Hiscox bent, een begunstigde van een verzekeringspolis van Hiscox, een eiser, een getuige, een verzekeringsmakelaar, of een andere derde.

In bepaalde omstandigheden kunnen wij “bijzondere persoonsgegevens” over u opvragen en/of ontvangen. Wanneer dit relevant is kunnen wij bijvoorbeeld toegang nodig hebben tot informatie over uw gezondheid om u een offerte te kunnen aanbieden, u onze verzekeringspolis te kunnen verstrekken, of eventuele claims die u indient te kunnen verwerken. Wij kunnen ook bijzonderheden nodig hebben over strafrechtelijke veroordelingen van u voor doeleinden als preventie, opsporing en fraude onderzoek.

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt over andere personen (bijvoorbeeld uw gezinsleden), stemt u ermee in dat u die persoon zult informeren over de inhoud van deze Privacyverklaring en dat u elke vereiste toestemming zult verkrijgen voor de verwerking van de persoonsgegevens van die persoon in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Klik op het betreffende onderdeel hieronder voor gedetailleerde informatie over de soorten persoonsgegevens die wij waarschijnlijk over u zullen verzamelen en gebruiken onder verschillende omstandigheden.

Verzekeringnemer of begunstigde (of potentiele verzekeringnemer of begunstigde) onder een verzekeringspolis

Dit onderdeel is van toepassing indien u een verzekeringspolis rechtstreeks bij ons aanvraagt of afsluit (bijvoorbeeld een inboedelverzekering), via een verzekeringsagent of indien u vermeld staat als aanvrager of begunstigde in een polis die iemand anders bij ons heeft (bijvoorbeeld een met naam genoemde chauffeur in een motorrijtuigenverzekering).

Indien het verstrekken van informatie wettelijk of contractueel verplicht is, zullen wij u dit op het moment van het verzamelen meedelen.

 • Welke persoonsgegevens zullen we verzamelen?

  Algemene gegevens zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en relatie tot de verzekeringnemer (wanneer u niet de verzekeringnemer bent).

  Identificatiegegevens zoals uw BSN-nummer, paspoortnummer of rijbewijsnummer.

  Informatie over uw baan, waaronder functietitel, uw status als bestuurder of partner, arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en professionele accreditaties.

  Informatie die relevant is voor uw verzekeringspolis, waaronder gegevens over eerdere verzekeringspolissen en geschiedenis van claims. Dit is afhankelijk van het soort polis dat u bij ons hebt. Wanneer u bijvoorbeeld een inboedelpolis hebt kunnen wij gegevens verzamelen en gebruiken die van toepassing zijn op uw eigendom, of wanneer u een reisverzekering hebt kunnen wij gegevens verzamelen en gebruiken die betrekking hebben op uw reisplannen.

  Gegevens betreffende een claim of klacht die u indient. Dit is afhankelijk van het soort claim of klacht dat u indient. Wanneer u bijvoorbeeld een claim indient na een verkeersongeval kunnen wij persoonsgegevens gebruiken met betrekking tot uw voertuig en met naam genoemde chauffeurs.

  Financiële gegevens zoals uw bankgegevens, betalingsgegevens en gegevens uit onze kredietcontroles. Dit kan gegevens omvatten van faillietverklaringen, individuele akkoorden buiten faillissement en gerechtelijke vonnissen.

  Gegevens (waaronder foto's) die verkregen zijn bij het uitvoeren van controles van openbaar toegankelijke bronnen, zoals kranten en sociale media websites, in geval wij frauduleuze activiteiten vermoeden.

  Gegevens die wij verkrijgen door het controleren van sanctielijsten zoals die welke zijn gepubliceerd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, het ministerie van Financiën, het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van de Verenigde Staten en het Bureau of Industry and Security van het ministerie van Handel van de Verenigde Staten.

  Gegevens zoals IP-adres en browsegeschiedenis die door ons gebruik van cookies worden verkregen. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid, dat hier hier te vinden is.

  Gegevens die tijdens telefoonopnames zijn verkregen.

  Uw marketingvoorkeuren en bijzonderheden over uw klantervaring met ons.

 • Welke bijzondere persoonsgegevens zullen we verzamelen?

  Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (waaronder misdrijven en vermeende misdrijven, rechterlijke vonnissen of niet uitgezeten strafrechtelijke veroordelingen).

  Voor zover relevant, gegevens over uw huidige of voormalige gezondheidstoestand. Wanneer u bijvoorbeeld een reispolis hebt kunnen wij u vragen naar medische aandoeningen die van invloed zijn op u, een ander lid van uw reisgezelschap of een andere persoon van wiens gezondheid uw reis afhangt. Dit kan de vorm aannemen van medische rapporten of onderliggende medische gegevens zoals rontgenfotos en bloedonderzoek. We kunnen deze informatie ook verzamelen als u ons rechtstreeks informeert, zoals tijdens de behandeling van een verzekeringsclaim.

  In een beperkt aantal omstandigheden kunnen wij ook andere gevoelige persoonsgegevens verwerken, waaronder gegevens over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, of gegevens over uw seksuele leven of seksuele gerichtheid, voor zover deze relevant zijn voor uw polis of claim. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens over uw lidmaatschap van een vakvereniging verwerken indien u via uw vakvereniging bij ons een polis afsluit en wij kunnen gegevens over uw religieuze overtuiging verwerken wanneer die relevant zijn in het kader van uw medische behandeling.

 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Wij zullen informatie rechtstreeks van u en van de volgende derden verzamelen:

  - de genoemde verzekeringnemer (indien u begunstigde bent);
  - derden die betrokken zijn bij de betreffende verzekeringspolis of claim (zoals onze zakenpartners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, eisers, gedaagden of getuigen van een incident);
  - derden die een dienst verlenen in verband met de betreffende verzekeringspolis of claim (zoals schaderegelaars, schadebehandelaars en medisch deskundigen);
  - openbare bronnen zoals internet zoekmachines, nieuwsartikelen en social media sites;
  - andere bedrijven binnen de Hiscox groep;
  - kredietinformatiebureaus;
  - opsporingsdiensten voor financiële criminaliteit en databanken (zoals voor fraudepreventie en controle met betrekking tot internationale sancties), met inbegrip van de "claim underwriting exchange" (bekend als "CUE");
  - derden die sanctie controlediensten verlenen;
  - andere overheidsinstanties zoals de politie en de belastingdienst;
  - organen van de verzekeringssector (met inbegrip van het Verbond van Verzekeraars en de Association of British Insurers, Lloyd’s Market Association or Employers’ Liability Tracing Office);
  - derden die ons gegevens verstrekken van personen die belangstelling hebben getoond om over verzekeringsproducten te horen;
  - in beperkte omstandigheden, privédetectives;
  - externe gegevensverstrekkers (bijvoorbeeld met betrekking tot overstromingsmodelleringsgegevens en eigendomsenquêtes en -waarderingen);
  - externe beheerders en leveranciers die wij aanstellen om ons te helpen bij onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals IT-leveranciers, actuarissen, accountants, advocaten, leveranciers van documentbeheer, uitbestede leveranciers van bedrijfsprocesbeheer, onze onderaannemers en belastingadviseurs;
  - onze eigen websites; en
  - geselecteerde derden in verband met de verkoop, overdracht of afstoting van onze activiteiten.

 • Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden. Wij doen dit onder meer op de volgende rechtsgronden:

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om een contract met u aan te gaan of uit te voeren dat wij met u hebben. Wij moeten bijvoorbeeld uw persoonsgegevens gebruiken om u een offerte aan te bieden of onze verzekeringspolis of andere bijbehorende producten te verstrekken (zoals dekking voor juridische kosten). Wij zullen gebruik maken van deze rechtsgrond in verband met werkzaamheden als het beoordelen van uw aanvraag, het beheren van uw verzekeringspolis, het behandelen van claims en het aanbieden van andere producten aan u.

  Wij zijn bij wet- of regelgeving verplicht om die persoonsgegevens te gebruiken. Zo kunnen onze toezichthouders bijvoorbeeld van ons verlangen dat wij bepaalde administratie bijhouden van ons verkeer met u.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (soms aangeduid als “gerechtvaardigd belang”) aan het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen gebruik maken van deze rechtsgrond in verband met werkzaamheden als het bijhouden van onze administratie, training en kwaliteitsborging, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld in verband met een ontvoeringsclaim.

  U hebt ons uw toestemming gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in verband met uw marketingvoorkeuren).

  Wanneer de persoonsgegevens die we verwerken kunnen worden geclassificeerd als "bijzondere persoonsgegevens", hanteren we een aanvullende "rechtsgrond" . Wij baseren ons bij de verwerking van uw "bijzondere persoonsgegevens" op de volgende rechtsgronden:

  Wij moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor verzekeringsdoeleinden en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik. Deze doeleinden omvatten het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag, het beheren van schadegevallen en het voorkomen en opsporen van fraude.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan of iemand anders te helpen te voldoen aan toezicht wetgeving en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Dit kan gebeuren wanneer we te maken hebben met een juridische procedure of wanneer we zelf een juridische procedure willen starten of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u indient.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om criminaliteit te voorkomen of op te sporen en er is een aanzienlijk openbaar belang bij een dergelijk gebruik. Dit zou kunnen gebeuren wanneer we beschuldigingen van verzekeringsfraude onderzoeken.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld in verband met een ontvoeringsclaim.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor ons gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens.

  Hieronder vindt u meer informatie over onze “rechtsgronden” voor elk van onze onderstaande verwerkingsdoeleinden.

  Doeleinde van de verwerking Rechtsgrond voor gebruik van uw persoonsgegevens Rechtsgrond voor gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens

  Voor het uitvoeren van fraudecontroles, kredietcontroles en controles ter bestrijding van witwassen.

  Het gebruik is noodzakelijk om een contract met u aan te gaan of uit te voeren dat wij met u hebben.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om fraude en andere financiële criminaliteit te voorkomen).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Het is noodzakelijk voor de preventie of detectie van misdrijven.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor het beoordelen van uw aanvraag van een verzekering en om u een offerte aan te bieden.

  Het gebruik is noodzakelijk om een contract met u aan te gaan of uit te voeren dat wij met u hebben.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om uw verzekeringsaanvraag te beoordelen en het aanvraagproces te beheren).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor het beheer van uw verzekeringsovereenkomst met inbegrip van het aannemen van betalingen en het aanbrengen van wijzigingen waar gevraagd of nodig.

  Het gebruik is noodzakelijk om een contract met u aan te gaan of uit te voeren dat wij met u hebben.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (uw verzekeringscontract beheren).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken op grond van een wettelijke bepaling.

  Het beheren van schadeclaims, inclusief onderzoek en betaling van claims.

  Het gebruik is noodzakelijk om een contract met u aan te gaan of uit te voeren dat wij met u hebben.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (uw schade te beoordelen en te betalen en het schadeproces te beheren).

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om fraude en andere criminaliteit te voorkomen en onderzoeken.

  Het gebruik is noodzakelijk om een contract met u aan te gaan of uit te voeren dat wij met u hebben.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om fraude en andere financiële criminaliteit te voorkomen).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Het is noodzakelijk voor de preventie of detectie van misdrijven.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om met u te communiceren (inclusief het beoordelen of u een kwetsbaar persoon bent) en eventuele klachten op te lossen.

  Het gebruik is noodzakelijk om een contract met u aan te gaan of uit te voeren dat wij met u hebben.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (u mededelingen toe te sturen, klachten te registreren en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten op de juiste wijze worden afgehandeld).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden .

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen .

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden .

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen .

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid bieden (bijvoorbeeld via opgenomen telefoongesprekken naar onze contactnummers, of het uitvoeren van klanttevredenheids-
  onderzoeken.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen, bijvoorbeeld door het bijhouden van financiële administratie, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan interne controlevereisten en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies).

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om ons bedrijf effectief te besturen).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen .

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor risicomodellering van verzekeringen en verfijning van producten en prijsstelling

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om onze eigen verzekering aan te vragen en daarop claims in te dienen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om te garanderen dat wij een passende verzekering hebben).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor het uitvoeren van marketinganalyse, klantsegmentatie en campagneplanning.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om onze marketing activiteiten te plannen).

  Niet van toepassing.

  Marketinginformatie aan u verstrekken volgens de door u aangegeven voorkeuren.

  U hebt ons uw toestemming gegeven.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om u geselecteerde berichten te sturen over andere producten en diensten die wij aanbieden).

  Niet van toepassing.

  Het kopen of verkopen van groepsmaatschappijen of het herstructureren van ons bedrijf.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (het herstructureren van ons bedrijf).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

 • Met wie delen wij uw gegevens?

  Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de andere bedrijven binnen ons concern of met derden. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze uitsluitend delen met de hieronder genoemde derden voor de hierboven toegelichte doeleinden.

  Indien u meer informatie wenst over de verstrekking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op met behulp van de informatie in onderdeel 10 hieronder.

  Voor zover relevant, zullen we uw persoonsgegevens delen met:

  andere bedrijven binnen het Hiscox concern, waaronder in de volgende gevallen:

  een van onze groepsmaatschappijen brengt uw verzekeringspolis onder bij een andere groepsmaatschappij;

  een van onze groepsmaatschappijen kan u geen verzekeringspolis aanbieden, maar een andere kan u eventueel wel helpen;

  wij regelen onze eigen verzekering;

  noodzakelijk voor onze bedrijfsadministratie;

  wij gebruiken gegevens ter preventie of opsporing van fraude of andere misdrijven; of

  wij moeten gegevens rapporteren binnen ons concern.

  onze verzekerings- en herverzekeringspartners zoals verzekeringsmakelaars, andere (her)verzekeraars en andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

  andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claims, zoals schade-experts, schadebehandelaars, accountants, auditors, banken, juristen en andere experts, waaronder medische experts;

  bedrijven die u bepaalde diensten bieden, zoals een dekking voor noodgevallen in huis, of een dekking voor rechtsbijstandskosten;

  onze toezichthouders;

  andere verzekeraars;

  opsporingsdiensten voor fraude en andere derden die fraude-opsporingsregisters bedienen en bijhouden of die onderzoeken instellen in gevallen van vermoede verzekeringsfraude;

  de politie en andere derden (zoals banken of andere verzekeringsmaatschappijen);

  andere verzekeraars die onze eigen verzekering aanbieden;

  brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars);

  kredietinformatiebureaus en derden die sanctiecontroles uitvoeren namens ons;

  onze derden-dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, auditors, juristen, aanbieders van documentbeheer, aanbieders van uitbesteed bedrijfsprocesbeheer, onze onderaannemers en belastingadviseurs;

  derden die onze direct marketing uitvoeren namens ons (bijvoorbeeld het opnemen in of uitsluiten van uw persoonsgegevens uit onze contactenlijsten, het versturen van marketingboodschappen en de analyse van antwoorden op onze marketingboodschappen);

  sociale media sites (zoals Facebook) om marketing uit te voeren;

  geselecteerde derden in verband met de verkoop, overdracht of afstoting van ons bedrijf; of

  voor zover noodzakelijk, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters en mediators).

Derde-eiser uit hoofde van een Hiscox-verzekering

Dit artikel is van toepassing als u een vordering instelt tegen een derde die een Hiscox-verzekering heeft. Bijvoorbeeld als u betrokken raakt bij een verkeersongeval met een door ons verzekerde derde.

Waar het verstrekken van informatie wettelijk verplicht is, zullen wij u dit op het moment van verzamelen meedelen.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  Algemene gegevens zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

  Identificatiegegevens zoals uw BSN-nummer, paspoortnummer of rijbewijsnummer.

  Informatie over uw baan, waaronder functietitel, uw status als bestuurder of partner, arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en professionele accreditaties.

  Informatie die relevant is voor uw claim. Dit hangt af van het type schadeclaim dat u indient. Als u bijvoorbeeld een claim indient naar aanleiding van een verkeersongeval, kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken die betrekking hebben op uw voertuig en de met naam genoemde bestuurders.

  Gegevens met betrekking tot vroegere verzekeringspolissen of -claims.

  Financiële gegevens zoals bankgegevens en betalingsgegevens.

  Gegevens (waaronder foto's) die verkregen zijn bij het uitvoeren van controles van openbaar toegankelijke bronnen, zoals kranten en sociale media websites, in geval wij frauduleuze activiteiten vermoeden.

  Gegevens die wij verkrijgen door het controleren van sanctielijsten.

  Gegevens zoals IP-adres en browsegeschiedenis die door ons gebruik van cookies wordt verkregen. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid, dat hier te vinden is.

  Gegevens die tijdens telefoonopnames zijn verkregen.

 • Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij?

  Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (waaronder misdrijven en vermeende misdrijven, rechterlijke vonnissen of niet uitgezeten strafrechtelijke veroordelingen).

  Voor zover relevant, gegevens over uw huidige of voormalige gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld als u gewond raakt tijdens uw verblijf in een woning die verzekerd is bij Hiscox, en de eigenaar van de woning een schadeclaim indient uit hoofde van zijn verzekeringspolis met betrekking tot uw schade.

  In een beperkt aantal omstandigheden kunnen wij ook andere gevoelige persoonsgegevens verwerken, waaronder gegevens over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, of gegevens over uw seksuele leven of seksuele geaardheid, voor zover deze relevant zijn voor uw polis of claim. We kunnen bijvoorbeeld informatie verwerken met betrekking tot uw religieuze overtuigingen indien dit relevant is als onderdeel van uw medische behandeling.

 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Wij zullen informatie rechtstreeks van u en van de volgende derden verzamelen:

  de verzekeringnemer;

  derden die betrokken zijn bij de betreffende verzekeringspolis of claim (zoals onze zakenpartners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, eisers, gedaagden of getuigen van een incident);

  derden die een dienst verlenen in verband met de desbetreffende verzekeringspolis of schadeclaim (zoals schaderegelaars, schadebehandelaars en medische deskundigen);

  openbaar beschikbare bronnen zoals internet zoekmachines, nieuwsartikelen en sociale media sites;

  andere bedrijven binnen het Hiscox concern;

  kredietinformatiebureaus;

  financiële opsporingsdiensten en databases voor financiële criminaliteit (zoals voor fraudepreventie en het controleren op internationale sancties waaronder de Claims Underwriting Exchange (bekend als "CUE");

  derden die sanctie controlediensten verlenen ;

  overheidsinstanties zoals de politie en de belastingdienst;

  brancheorganisaties (waaronder het Verbond van Verzekeraars en de Association of British Insurers, Lloyd’s Market Association or Employers’ Liability Tracing Office);

  in een beperkt aantal omstandigheden: privédetectives;

  derden-leveranciers van gegevens (bijvoorbeeld in verband met datamodellering voor overstromingen en vastgoedonderzoeken en -waarderingen);

  onze derden-dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, auditors, juristen, aanbieders van documentbeheer, aanbieders van uitbesteed bedrijfsprocesbeheer, onze onderaannemers en belastingadviseurs;

  onze eigen websites; en

  geselecteerde derden in verband met de verkoop, overdracht of afstoting van onze activiteiten.

 • Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden. Wij doen dit onder meer op de volgende rechtsgronden:

  Wij zijn bij wet- of regelgeving verplicht om die persoonsgegevens te gebruiken. Zo kunnen onze toezichthouders bijvoorbeeld van ons verlangen dat wij bepaalde administratie bijhouden van ons verkeer met u.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (soms aangeduid als “gerechtvaardigd belang”) aan het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen gebruik maken van deze rechtsgrond in verband met werkzaamheden als het bijhouden van onze administratie, training en kwaliteitsborging, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

  U hebt ons uw toestemming gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens.

  Wanneer de persoonsgegevens die we verwerken kunnen worden geclassificeerd als "bijzondere persoonsgegevens", hanteren we een aanvullende "rechtsgrond" . Wij baseren ons bij de verwerking van uw "bijzondere persoonsgegevens" op de volgende rechtsgronden:

  Wij moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor verzekeringsdoeleinden en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik. Deze doeleinden omvatten het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag, het beheren van schadegevallen en het voorkomen en opsporen van fraude.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Dit kan gebeuren wanneer we te maken hebben met een juridische procedure of wanneer we zelf een juridische procedure willen starten of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u indient.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om criminaliteit te voorkomen of op te sporen en er is een aanzienlijk openbaar belang bij een dergelijk gebruik. Dit zou kunnen gebeuren wanneer we beschuldigingen van verzekeringsfraude onderzoeken.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan of iemand anders te helpen te voldoen aan toezicht wetgeving en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor ons gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens.

  Hieronder vindt u meer informatie over onze “rechtsgronden” voor elk van onze onderstaande verwerkingsdoeleinden.

  Doeleinde van de verwerking Rechtsgrond voor gebruik van uw persoonsgegevens Rechtsgrond voor gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens

  Het beheren van schadeclaims, inclusief onderzoek en betaling van claims.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (uw schade te beoordelen en te betalen en het schadeproces te beheren).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden .

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor het uitvoeren van fraudecontroles, kredietcontroles en controles ter bestrijding van witwassen

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Het is noodzakelijk voor de preventie of detectie van misdrijven.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om met u te communiceren (inclusief het beoordelen of u een kwetsbaar persoon bent) en eventuele klachten op te lossen.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (u mededelingen toe te sturen, klachten te registreren en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten op de juiste wijze worden afgehandeld).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid bieden (bijvoorbeeld via opgenomen telefoongesprekken naar onze contactnummers, of het uitvoeren van klanttevredenheids-
  onderzoeken).

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen, bijvoorbeeld door het bijhouden van financiële administratie, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan interne controlevereisten en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies)

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om ons bedrijf effectief te besturen).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om fraude en andere criminaliteit te voorkomen en onderzoeken.

  Het is noodzakelijk om uw verzekeringsovereenkomst af te sluiten of uit te voeren.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om fraude en andere financiële criminaliteit te voorkomen).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Het is noodzakelijk voor de preventie of detectie van misdrijven.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor risicomodellering van verzekeringen en verfijning van producten en prijsstelling.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om onze eigen verzekering aan te vragen en daarop claims in te dienen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om te garanderen dat wij een passende verzekering hebben).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Het kopen of verkopen van groepsmaatschappijen of het herstructureren van ons bedrijf.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (het herstructureren van ons bedrijf).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  In sommige gevallen kunnen alternatieve rechtsgronden van toepassing zijn, zoals gebruik dat noodzakelijk is voor verzekeringsdoeleinden.

 • Met wie delen wij uw gegevens?

  Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de andere bedrijven binnen ons concern of met derden. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze uitsluitend delen met de hieronder genoemde derden voor de hierboven toegelichte doeleinden.

  Indien u meer informatie wenst over de verstrekking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op met behulp van de informatie in onderdeel 10 hieronder.

  Voor zover relevant, zullen we uw persoonsgegevens delen met:

  andere bedrijven binnen het Hiscox concern, waaronder in de volgende gevallen:

  wij regelen onze eigen verzekering;

  noodzakelijk voor onze bedrijfsadministratie;

  wij gebruiken gegevens ter preventie of opsporing van fraude of andere misdrijven; of

  wij moeten gegevens rapporteren binnen ons concern.

  andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claims, zoals schade-experts, schadebehandelaars, accountants, auditors, banken, juristen en andere experts, waaronder medische experts;

  bedrijven die u bepaalde diensten bieden, zoals een dekking voor noodgevallen in huis, of een dekking voor rechtsbijstandskosten;

  onze toezichthouders;

  andere verzekeraars;

  opsporingsdiensten voor fraude en andere derden die fraude-opsporingsregisters bedienen en bijhouden of die onderzoeken instellen in gevallen van vermoede verzekeringsfraude;

  de politie en andere derden (zoals banken of andere verzekeringsmaatschappijen);

  andere verzekeraars die onze eigen verzekering aanbieden;

  brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars);

  kredietinformatiebureaus en derden die sanctiecontroles uitvoeren namens ons;

  onze externe dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, accountants, juristen, leveranciers van documentbeheer, uitbestede leveranciers van bedrijfsprocesbeheer en belastingadviseurs;

  geselecteerde derden in verband met de verkoop, overdracht of afstoting van ons bedrijf; of

  waar nodig, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters, bemiddelaars en Kifid).

Een derde partij op grond van een commerciële verzekering of een verzekering die wij aan een andere verzekeraar verstrekken

Dit onderdeel is van toepassing als uw gegevens worden verwerkt in verband met een commerciële verzekeringspolis van een derde (bijvoorbeeld als u bemanningslid bent van een schip of vliegtuig dat wij verzekeren) of als uw gegevens worden verwerkt in verband met een verzekeringspolis die wij aan een andere verzekeraar verstrekken.
Indien het verstrekken van informatie wettelijk of contractueel verplicht is, zullen wij u dit op het moment van het verzamelen meedelen.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  Algemene gegevens zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

  Identificatiegegevens zoals uw BSN-nummer, paspoortnummer of rijbewijsnummer.

  Informatie over uw baan, waaronder functietitel, uw status als bestuurder of partner, arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en professionele accreditaties.

  Relevante informatie voor ingediende claims.

  Gegevens met betrekking tot vroegere verzekeringspolissen of -claims.

  Financiële gegevens zoals bankgegevens en betalingsgegevens.

  Gegevens (waaronder foto's) die verkregen zijn bij het uitvoeren van controles van openbaar toegankelijke bronnen, zoals kranten en sociale media websites, in geval wij frauduleuze activiteiten vermoeden.

  Gegevens die wij verkrijgen door het controleren van sanctielijsten.

  Gegevens zoals IP-adres en browsegeschiedenis die door ons gebruik van cookies wordt verkregen. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid, dat hier te vinden is.

  Gegevens die tijdens telefoonopnames zijn verkregen.

 • Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij?

  Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (waaronder misdrijven en vermeende misdrijven, rechterlijke vonnissen of niet uitgezeten strafrechtelijke veroordelingen).

  Voor zover relevant, gegevens over uw huidige of voormalige gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld als u gewond raakt tijdens uw verblijf in een woning die verzekerd is bij Hiscox, en de eigenaar van de woning een schadeclaim indient uit hoofde van zijn verzekeringspolis met betrekking tot uw schade.

  In een beperkt aantal omstandigheden kunnen wij ook andere gevoelige persoonsgegevens verwerken, waaronder gegevens over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, of gegevens over uw seksuele leven of seksuele geaardheid, voor zover deze relevant zijn voor uw polis of claim. We kunnen bijvoorbeeld informatie verwerken met betrekking tot uw religieuze overtuigingen indien dit relevant is als onderdeel van uw medische behandeling.

 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Wij zullen informatie rechtstreeks van u en van de volgende derden verzamelen:

  de verzekeringnemer;

  derden die betrokken zijn bij de betreffende verzekeringspolis of claim (zoals onze zakenpartners en vertegenwoordigers, makelaars of andere verzekeraars, eisers, gedaagden of getuigen van een incident);

  derden die een dienst verlenen in verband met de desbetreffende verzekeringspolis of schadeclaim (zoals schaderegelaars, schadebehandelaars en medische deskundigen);

  openbaar beschikbare bronnen zoals internet zoekmachines, nieuwsartikelen en sociale media sites;

  andere bedrijven binnen het Hiscox concern;

  kredietinformatiebureaus;

  financiële opsporingsdiensten en databases voor financiële criminaliteit (zoals voor fraudepreventie en het controleren op internationale sancties waaronder de Claims Underwriting Exchange (bekend als "CUE");

  derden die sanctie controlediensten verlenen ;

  overheidsinstanties zoals de politie en de belastingdienst;

  brancheorganisaties (waaronder het Verbond van Verzekeraars en de Association of British Insurers, Lloyd’s Market Association or Employers’ Liability Tracing Office);

  in een beperkt aantal omstandigheden: privédetectives;

  derden-leveranciers van gegevens (bijvoorbeeld in verband met datamodellering voor overstromingen en vastgoedonderzoeken en -waarderingen);

  onze derden-dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, auditors, juristen, aanbieders van documentbeheer, aanbieders van uitbesteed bedrijfsprocesbeheer, onze onderaannemers en belastingadviseurs;

  onze eigen websites; en

  geselecteerde derden in verband met de verkoop, overdracht of afstoting van onze activiteiten.

 • Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden. Wij doen dit onder meer op de volgende rechtsgronden:

  Wij zijn bij wet- of regelgeving verplicht om die persoonsgegevens te gebruiken. Zo kunnen onze toezichthouders bijvoorbeeld van ons verlangen dat wij bepaalde administratie bijhouden van ons verkeer met u.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (soms aangeduid als “gerechtvaardigd belang”) aan het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen gebruik maken van deze rechtsgrond in verband met werkzaamheden als het bijhouden van onze administratie, training en kwaliteitsborging, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld in verband met een ontvoeringsclaim.

  U hebt ons uw toestemming gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens.

  Wanneer de persoonsgegevens die we verwerken kunnen worden geclassificeerd als "bijzondere persoonsgegevens", hanteren we een aanvullende "rechtsgrond" . Wij baseren ons bij de verwerking van uw "bijzondere persoonsgegevens" op de volgende rechtsgronden:

  Wij moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor verzekeringsdoeleinden en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik. Deze doeleinden omvatten het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag, het beheren van schadegevallen en het voorkomen en opsporen van fraude.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Dit kan gebeuren wanneer we te maken hebben met een juridische procedure of wanneer we zelf een juridische procedure willen starten of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u indient.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om criminaliteit te voorkomen of op te sporen en er is een aanzienlijk openbaar belang bij een dergelijk gebruik. Dit zou kunnen gebeuren wanneer we beschuldigingen van verzekeringsfraude onderzoeken.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan of iemand anders te helpen te voldoen aan toezicht wetgeving en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen. Bijvoorbeeld in verband met een ontvoeringsclaim.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor ons gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens.

  Hieronder vindt u meer informatie over onze “rechtsgronden” voor elk van onze onderstaande verwerkingsdoeleinden.

  Doeleinde van de verwerking Rechtsgrond voor gebruik van uw persoonsgegevens Rechtsgrond voor gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens

  Voor het uitvoeren van fraudecontroles, kredietcontroles en controles ter bestrijding van witwassen

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om fraude en andere financiële criminaliteit te voorkomen).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Het is noodzakelijk voor de preventie of detectie van misdrijven.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor het beheer van schadegevallen die u uit hoofde van de Hiscox-verzekering indient. Inclusief onderzoek en betaling van claims.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om uw schade te beoordelen en te betalen en het schadeproces te beheren).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden .

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen .

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om met u te communiceren (inclusief het beoordelen of u een kwetsbaar persoon bent) en eventuele klachten op te lossen.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (u mededelingen toe te sturen, klachten te registreren en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten op de juiste wijze worden afgehandeld).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om fraude en andere criminaliteit te voorkomen en onderzoeken.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om fraude en andere financiële criminaliteit te voorkomen).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Het is noodzakelijk voor de preventie of detectie van misdrijven.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid bieden (bijvoorbeeld via opgenomen of afgeluisterde telefoongesprekken naar onze contactnummers).

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen, bijvoorbeeld door het bijhouden van financiële administratie, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan interne controlevereisten en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies)

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om ons bedrijf effectief te besturen).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voor risicomodellering van verzekeringen en verfijning van producten en prijsstelling.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Het kopen of verkopen van groepsmaatschappijen of het herstructureren van ons bedrijf.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (het herstructureren van ons bedrijf).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

 • Met wie delen wij uw gegevens?

  Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de andere bedrijven binnen ons concern of met derden. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze uitsluitend delen met de hieronder genoemde derden voor de hierboven toegelichte doeleinden.

  Indien u meer informatie wenst over de verstrekking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op met behulp van de informatie in onderdeel 10 hieronder.

  Voor zover relevant, zullen we uw persoonsgegevens delen met:

  andere bedrijven binnen het Hiscox concern, waaronder in de volgende gevallen:

  een van onze groepsmaatschappijen brengt uw verzekeringspolis onder bij een andere groepsmaatschappij;

  een van onze groepsmaatschappijen kan u geen verzekeringspolis aanbieden, maar een andere kan u eventueel wel helpen;

  wij regelen onze eigen verzekering;

  noodzakelijk voor onze bedrijfsadministratie;

  wij gebruiken gegevens ter preventie of opsporing van fraude of andere misdrijven; of

  wij moeten gegevens rapporteren binnen ons concern.

  onze verzekerings- en herverzekeringspartners zoals verzekeringsmakelaars, andere (her)verzekeraars en andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

  andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claims, zoals schade-experts, schadebehandelaars, accountants, auditors, banken, juristen en andere experts, waaronder medische experts;

  onze toezichthouders;

  andere verzekeraars;

  opsporingsdiensten voor fraude en andere derden die fraude-opsporingsregisters bedienen en bijhouden of die onderzoeken instellen in gevallen van vermoede verzekeringsfraude;

  de politie en andere derden (zoals banken of andere verzekeringsmaatschappijen);

  andere verzekeraars die onze eigen verzekering aanbieden;

  brancheorganisaties (zoals Het Verbond van Verzekeraars);

  kredietinformatiebureaus en derden die sanctiecontroles uitvoeren namens ons;

  onze externe dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, accountants, juristen, leveranciers van documentbeheer, uitbestede leveranciers van bedrijfsprocesbeheer en belastingadviseurs;

  geselecteerde derden in verband met de verkoop, overdracht of afstoting van ons bedrijf; of

  waar nodig, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters, bemiddelaars en Kifid).

Getuigen van een incident

Dit onderdeel is van toepassing als u getuige bent van een incident dat het onderwerp is van een claim.
Waar het verstrekken van informatie wettelijk verplicht is, zullen wij u dit op het moment van het verzamelen meedelen.

 • Welke persoonsgegevens zullen we verzamelen?

  Algemene gegevens zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

  Identificatiegegevens zoals uw nationaal verzekeringsnummer, paspoortnummer of rijbewijsnummer.

  Informatie met betrekking tot het incident waarvan u getuige bent geweest.

 • Welke bijzondere persoonsgegevens zullen we verzamelen?

  Afhankelijk van de aard van het incident waarvan u getuige bent geweest, en alleen als dit relevant is, kunnen wij gegevens verzamelen over uw strafrechtelijke veroordelingen (met inbegrip van strafbare feiten en vermeende strafbare feiten en eventuele gerechtelijke veroordelingen of niet-uitgegeven strafrechtelijke veroordelingen) of gegevens over uw huidige of vroegere lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand.

  In een beperkt aantal omstandigheden kunnen wij ook andere gevoelige persoonsgegevens verwerken, waaronder gegevens over uw ras of etnische afkomst, godsdienst of levensbeschouwelijke overtuigingen, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, of gegevens over uw seksuele leven of seksuele gerichtheid, voor zover deze relevant zijn in uw rol als getuige.

 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Wij zullen informatie rechtstreeks van u en van de volgende derden verzamelen:

  derden die betrokken zijn bij het incident waarvan u getuige was (zoals makelaars of andere verzekeraars, eisers, gedaagden of andere getuigen);

  andere derden die een dienst verlenen in verband met het schadegeval waarvan u getuige bent geweest (zoals schaderegelaars, schadebehandelaars en deskundigen);

  openbare bronnen, zoals het kiezersregister, gerechtelijke uitspraken, insolventieregisters, databanken van de verzekeringssector, internetzoekmachines, nieuwsartikelen en sociale media sites; en

  andere bedrijven binnen de Hiscox groep.

 • Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden. Wij doen dit onder meer op de volgende rechtsgronden:

  Wij zijn bij wet- of regelgeving verplicht om die persoonsgegevens te gebruiken. Zo kunnen onze toezichthouders bijvoorbeeld van ons verlangen dat wij bepaalde administratie bijhouden van ons verkeer met u.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (soms aangeduid als “gerechtvaardigd belang”) aan het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen gebruik maken van deze rechtsgrond in verband met werkzaamheden als het bijhouden van onze administratie, training en kwaliteitsborging, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

  U hebt ons uw toestemming gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens.

  Wanneer de persoonsgegevens die we verwerken kunnen worden geclassificeerd als "bijzondere persoonsgegevens", hanteren we een aanvullende "rechtsgrond" . Wij baseren ons bij de verwerking van uw "bijzondere persoonsgegevens" op de volgende rechtsgronden:

  Wij moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor verzekeringsdoeleinden en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik. Deze doeleinden omvatten het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag, het beheren van schadegevallen en het voorkomen en opsporen van fraude.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Dit kan gebeuren wanneer we te maken hebben met een juridische procedure of wanneer we zelf een juridische procedure willen starten of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u indient.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om criminaliteit te voorkomen of op te sporen en er is een aanzienlijk openbaar belang bij een dergelijk gebruik. Dit zou kunnen gebeuren wanneer we beschuldigingen van verzekeringsfraude onderzoeken.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan of iemand anders te helpen te voldoen aan toezicht wetgeving en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor ons gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens.

  Hieronder vindt u meer informatie over onze “rechtsgronden” voor elk van onze onderstaande verwerkingsdoeleinden.

  Doeleinde van de verwerking Rechtsgrond voor gebruik van uw persoonsgegevens Rechtsgrond voor gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens

  Het onderzoeken en beheren van schadegevallen uit hoofde van een verzekeringspolis.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (beoordeling en betaling van vorderingen en beheer van de schadeprocedure).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Onze bedrijfsactiviteiten uitoefenen, bijvoorbeeld door het bijhouden van financiële administratie, het uitvoeren van analyses van financiële resultaten, het gebruiken van informatie om te voldoen aan interne controlevereisten en het ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingadvies of juridisch advies)

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om ons bedrijf effectief te besturen).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (voldoen aan onze wettelijke verplichtingen).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  Om fraude en andere criminaliteit te voorkomen en onderzoeken.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om fraude en andere financiële criminaliteit te voorkomen).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Het is noodzakelijk voor de preventie of detectie van misdrijven.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Om met u te communiceren (inclusief het beoordelen of u een kwetsbaar persoon bent) en eventuele klachten op te lossen.

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (u mededelingen toe te sturen, klachten te registreren en te onderzoeken en ervoor te zorgen dat toekomstige klachten op de juiste wijze worden afgehandeld).

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid bieden (bijvoorbeeld via opgenomen of afgeluisterde telefoongesprekken naar onze contactnummers).

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid bieden (bijvoorbeeld via opgenomen telefoongesprekken naar onze contactnummers).

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Het kopen of verkopen van groepsmaatschappijen of het herstructureren van ons bedrijf.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (het herstructureren van ons bedrijf).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  In sommige gevallen kunnen alternatieve rechtsgronden van toepassing zijn, zoals gebruik dat noodzakelijk is voor verzekeringsdoeleinden.

 • Met wie delen wij uw gegevens?

  Van tijd tot tijd kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de andere bedrijven binnen ons concern of met derden. Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze uitsluitend delen met de hieronder genoemde derden voor de hierboven toegelichte doeleinden.

  Indien u meer informatie wenst over de verstrekking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op met behulp van de informatie in onderdeel 10 hieronder.

  Voor zover relevant, zullen we uw persoonsgegevens delen met:

  andere bedrijven binnen het Hiscox concern, waaronder in de volgende gevallen:

  wij regelen onze eigen verzekering;

  noodzakelijk voor onze bedrijfsadministratie;

  wij gebruiken gegevens ter preventie of opsporing van fraude of andere misdrijven; of

  wij moeten gegevens rapporteren binnen ons concern.

  onze verzekerings- en herverzekeringspartners zoals verzekeringsmakelaars, andere (her)verzekeraars en andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

  andere derden die helpen bij het beheer van uw verzekeringspolis of claims, zoals schade-experts, schadebehandelaars, accountants, auditors, banken, juristen en andere experts, waaronder medische experts;

  onze toezichthouders;

  andere verzekeraars;

  opsporingsdiensten voor fraude en andere derden die fraude-opsporingsregisters bedienen en bijhouden of die onderzoeken instellen in gevallen van vermoede verzekeringsfraude;

  de politie en andere derden (zoals banken of andere verzekeringsmaatschappijen);

  andere verzekeraars die onze eigen verzekering aanbieden;

  brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars);

  kredietinformatiebureaus en derden die sanctiecontroles uitvoeren namens ons;

  onze derden-dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, auditors, juristen, aanbieders van documentbeheer, aanbieders van uitbesteed bedrijfsprocesbeheer en belastingadviseurs;

  geselecteerde derden in verband met de verkoop, overdracht of afstoting van ons bedrijf; of

  waar nodig, rechtbanken en andere aanbieders van alternatieve geschillenbeslechting (zoals arbiters, bemiddelaars en Kifid).

Makelaars, aangestelde vertegenwoordigers en andere zakenpartners

Dit onderdeel is van toepassing als u een makelaar bent die zaken doet met ons, een aangestelde vertegenwoordiger of andere zakenpartner.
Indien het verstrekken van informatie wettelijk of contractueel verplicht is, zullen wij u dit op het moment van het verzamelen meedelen.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  Algemene gegevens zoals uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.

  Informatie over uw baan, waaronder functietitel, uw status als bestuurder of partner, arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en professionele accreditaties.

  Gegevens die wij verkrijgen door het controleren van sanctielijsten.

  Andere informatie (inclusief openbaar beschikbare informatie) verkregen in het kader van onze due diligence controles.

 • Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij?

  Gegevens over strafrechtelijke veroordelingen (waaronder misdrijven en vermeende misdrijven, rechterlijke vonnissen of niet uitgezeten strafrechtelijke veroordelingen).

 • Hoe verzamelen wij uw gegevens?

  Wij zullen informatie rechtstreeks van u en van de volgende bronnen verzamelen:

  Facturen, contracten, polissen, correspondentie en visitekaartjes.

  Andere bedrijven binnen het Hiscox concern.

  Openbaar beschikbare bronnen zoals internet zoekmachines.

  Van dienstverleners die sanctiecontroles uitvoeren.

 • Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

  Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor verschillende doeleinden. Wij doen dit onder meer op de volgende rechtsgronden:

  Wij zijn bij wet- of regelgeving verplicht om die persoonsgegevens te gebruiken. Zo kunnen onze toezichthouders bijvoorbeeld van ons verlangen dat wij bepaalde administratie bijhouden van ons verkeer met u.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (soms aangeduid als “gerechtvaardigd belang”) aan het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen gebruik maken van deze rechtsgrond in verband met werkzaamheden als het bijhouden van onze administratie, training en kwaliteitsborging, en het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten.

  U hebt ons uw toestemming gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens.

  Wanneer de persoonsgegevens die we verwerken kunnen worden geclassificeerd als "bijzondere persoonsgegevens", hanteren we een aanvullende "rechtsgrond" . Wij baseren ons bij de verwerking van uw "bijzondere persoonsgegevens" op de volgende rechtsgronden:

  Wij moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken voor verzekeringsdoeleinden en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik. Deze doeleinden omvatten het beoordelen van uw verzekeringsaanvraag, het beheren van schadegevallen en het voorkomen en opsporen van fraude.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. Dit kan gebeuren wanneer we te maken hebben met een juridische procedure of wanneer we zelf een juridische procedure willen starten of wanneer we een juridische claim onderzoeken die een derde tegen u indient.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om criminaliteit te voorkomen of op te sporen en er is een aanzienlijk openbaar belang bij een dergelijk gebruik. Dit zou kunnen gebeuren wanneer we beschuldigingen van verzekeringsfraude onderzoeken.

  We moeten uw bijzondere persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan of iemand anders te helpen te voldoen aan toezicht wetgeving en er is een aanzienlijk publiek belang bij een dergelijk gebruik.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor ons gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens.

  Hieronder vindt u meer informatie over onze “rechtsgronden” voor elk van onze onderstaande verwerkingsdoeleinden.

  Doeleinde van de verwerking Rechtsgrond voor gebruik van uw persoonsgegevens Rechtsgrond voor gebruik van uw bijzondere persoonsgegevens

  Voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- of regelgeving).

  Wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

  Dergelijk gebruik is noodzakelijk voor verzekeringsdoeleinden.

  Een dergelijk gebruik is noodzakelijk om te voldoen aan toezicht wetgeving.

  U hebt ons uw uitdrukkelijke toestemming gegeven.

  Wij hebben uw gegevens nodig om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

  Voor het opstellen van verzekeringspolissen en voor schadeafhandeling.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte ( effectief polissen op te stellen en claims te beheren).

  Niet van toepassing.

  Voor relatie- en bedrijfsontwikkelings-doeleinden.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (relatiebeheer en bedrijfsanalyse).

  Niet van toepassing.

  Verbeterde kwaliteit, training en veiligheid bieden (bijvoorbeeld via opgenomen telefoongesprekken naar onze contactnummers).

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte (de producten en diensten die wij aanbieden te ontwikkelen en te verbeteren).

  Niet van toepassing.

  Voor het beheren en afhandelen van uw eventuele vragen.

  Wij hebben een passende zakelijke behoefte ( het effectief beheren van onze activiteiten en het beantwoorden van vragen).

  Niet van toepassing.

 • Met wie delen wij uw gegevens?

  Wij zullen uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze alleen delen voor de beschreven doeleinden, waar nodig, met de volgende partijen:

  andere bedrijven binnen het Hiscox concern, waaronder in de volgende gevallen:

  wij regelen onze eigen verzekering;

  noodzakelijk voor onze bedrijfsadministratie;

  wij gebruiken gegevens ter preventie of opsporing van fraude of andere misdrijven; of

  wij moeten gegevens rapporteren binnen ons concern.

  onze andere verzekerings- en herverzekeringspartners zoals verzekeringsmakelaars, andere (her)verzekeraars en andere bedrijven die optreden als (her)verzekeringsdistributeurs;

  onze toezichthouders;

  opsporingsdiensten voor fraude en andere derden die fraude-opsporingsregisters bedienen en bijhouden of die onderzoeken instellen in gevallen van vermoede verzekeringsfraude;

  de politie en andere derden (zoals banken of andere verzekeringsmaatschappijen) indien redelijkerwijs noodzakelijk voor het voorkomen of opsporen van criminaliteit;

  andere verzekeraars die onze eigen verzekering aanbieden;

  brancheorganisaties (zoals het Verbond van Verzekeraars);

  kredietinformatiebureaus en derden die sanctiecontroles uitvoeren namens ons;

  onze derden-dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, auditors, juristen, aanbieders van documentbeheer, aanbieders van uitbesteed bedrijfsprocesbeheer, onze onderaannemers en belastingadviseurs; of

  derden die onze direct marketing uitvoeren namens ons (bijvoorbeeld het opnemen in of uitsluiten van uw persoonsgegevens uit onze contactenlijsten, het versturen van marketingboodschappen en de analyse van antwoorden op onze marketingboodschappen).

4. Welke marketingactiviteiten voeren wij uit?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn indien u een bestaande klant bent of indien u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen. We kunnen dit doen per post of e-mail.

Wij streven ernaar u alleen marketingboodschappen te sturen voor de ontvangst waarvan u duidelijk uw belangstelling hebt uitgesproken. Wanneer u zich wilt afmelden voor marketing kunt u dit doen door op de link "afmelden" te klikken die verschijnt in alle e-mails of door ons dit te vertellen wanneer wij u bellen. Overigens kunt u altijd contact met ons opnemen met behulp van de informatie in onderdeel 10 om uw contactvoorkeuren aan te passen.

Wij maken u erop attent dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingboodschappen, wij u nog steeds service-gerelateerde berichten kunnen toezenden indien noodzakelijk.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de minimumperiodes die vereist zijn om te voldoen aan de relevante doeleinden die in deze verklaring zijn uiteengezet.

Wij zijn ook verplicht om bepaalde gegevens te bewaren om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

De precieze tijdsperiode hangt af van uw relatie met ons en van het soort persoonsgegevens dat wij bewaren. Wanneer u bijvoorbeeld een verzekeringspolis bij ons afsluit zullen wij uw persoonsgegevens langer bewaren dan wanneer u een prijsopgave van ons krijgt maar geen polis afsluit.

Indien u meer informatie wenst over de periodes gedurende welke uw persoonsgegevens worden bewaard, neemt u dan contact met ons op met behulp van de informatie in onderdeel 10.

6. Internationale doorgifte van gegevens

Wij (of derden die namens ons handelen) kunnen gegevens die wij over u verzamelen opslaan of verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Indien wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EER zullen wij de vereiste maatregelen nemen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens beschermd zijn. Dergelijke maatregelen kunnen inhouden dat de partij aan wie wij informatie doorgeven, wordt onderworpen aan contractuele verplichtingen om uw persoonlijke informatie te beschermen met passende waarborgen.

Wanneer we persoonsgegevens overdragen binnen het Hiscox concern, doen we dit met een beroep op "Modelcontracten", dit zijn bepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Indien u meer informatie wil of een kopie wenst te ontvangen van een bovengenoemd document, neemt u dan contact met ons op met behulp van de informatie in onderdeel 10.

7. Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij zijn Cyber Essentials gecertificeerd en maken gebruik van een reeks organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder:

fysieke beveiligingsmaatregelen zoals beveiliging ter plaatse en cameratoezicht;

maatregelen ter beveiliging van het netwerk, zoals inbraakdetectiesystemen;

toegangscontroles zoals wachtwoordbeveiliging en gebruikerslogging; en

virus- en malwarecontroles op onze systemen.

We evalueren onze beveiligingsmaatregelen regelmatig. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers de juiste training krijgen op het gebied van gegevensbeveiliging.

8. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

Profiling

Het aanbieden van een verzekering is vaak gebaseerd op het profileren van de kans dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet. Wij zullen de door u verstrekte informatie bijvoorbeeld gebruiken in combinatie met informatie van derden om te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat een claim wordt ingediend en hoeveel het zou kunnen kosten. Deze beoordeling gebruiken we om te beslissen of u al dan niet een verzekering aanbiedt en tegen welke prijs

Verzekeringsaanvragen

Voor bepaalde polistypen gebruiken wij een geautomatiseerde verzekeringstechniek om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor uw verzekeringsaanvraag te verwerken, samen met gegevens uit externe bronnen (zoals overstromingsrisico-informatie voor woningverzekeringen) om uw polisvoorwaarden vast te stellen. Andere informatie kan ook worden gebruikt om uw premie te berekenen, zoals het gebruik van specialistische apparaten die wij u ter beschikking hebben gesteld ten behoeve van uw polis, evenals polishistorie die u bij ons heeft. Deze informatie is nodig om u van een passende verzekeringsbijdrage te kunnen voorzien.

Fraudebestrijding

We kunnen profilering gebruiken om de waarschijnlijkheid te beoordelen dat claims frauduleus of onjuist zijn. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om risico's en resultaten te evalueren en te voorspellen. Op basis van deze profielen nemen wij geen geautomatiseerde beslissingen.

Marketing

We analyseren onze klanten om gemeenschappelijke kenmerken en voorkeuren te bepalen. We doen dit door verschillende soorten informatie in overweging te nemen: uw locatie, demografische informatie (zoals leeftijd of functieomschrijving) naast aanvullende polisinformatie. Deze kenmerken en voorkeuren stellen ons in staat om onze klanten te begrijpen en om u de juiste communicatie en informatie te sturen die voor u het meest relevant is.

Wij kunnen profilering gebruiken om u informatie te verschaffen over onze producten en voordelen die voor u het meest geschikt zijn. We kunnen uw persoonsgegevens en profiel ook gebruiken om ons te helpen ons marketingmateriaal, onze targeting en onze customer journey te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zoals veel verzekeraars nemen ook wij soms beslissingen op geautomatiseerde wijze. Dit geautomatiseerde proces wordt vaak gebruikt om ons te helpen voorspellen hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde claim wordt ingediend, wat de waarde ervan is en de kans op fraude. Dit helpt ons om efficiënt premie tarieven vast te stellen die geschikt zijn voor de aangeboden verzekering. Een geautomatiseerd proces kan bijvoorbeeld de prijs van de huisverzekeringspolis verstrekken die op uw postcode, risico van overstroming en lokale misdaadcijfer wordt gebaseerd.

De meerderheid van de geautomatiseerde beslissingen die wij nemen zal nodig zijn om uw verzekeringsovereenkomst af te sluiten of uit te voeren of noodzakelijk zijn voor verzekeringsdoeleinden. Zo niet, dan vragen wij uw toestemming alvorens geautomatiseerde besluiten te nemen die een juridisch of in wezen vergelijkbaar effect hebben.

Wanneer we een geautomatiseerde beslissing nemen met een juridisch of in wezen vergelijkbaar effect, kunt u een lid van ons team om herziening van die beslissing vragen. Wij zullen rekening houden met uw opmerkingen en beoordelen of het besluit correct is genomen.

9. Uw rechten

Op grond van het gegevensbeschermingsrecht hebt u bepaalde rechten in verband met de persoonsgegevens die wij over u hebben. Er zijn gewoonlijk geen kosten verbonden aan het behandelen van deze verzoeken. U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in onderdeel 10.

Let op: de onderstaande rechten zijn niet in alle omstandigheden van toepassing;

in bepaalde gevallen zullen wij mogelijk niet aan uw verzoek kunnen voldoen (bijvoorbeeld wanneer er een conflict is met onze eigen verplichtingen om te voldoen aan vereisten op grond van wet- of regelgeving). Wij zullen echter altijd reageren op elk verzoek dat u doet en indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen zullen wij u vertellen waarom.

de uitoefening van sommige van deze rechten (zoals het recht op gegevenswissing of het recht op beperking) zal in bepaalde omstandigheden tot gevolg hebben dat wij niet in staat zullen zijn om u te blijven verzekeren en derhalve kunnen leiden tot de annulering van uw verzekering. U verliest daarom het recht om een vordering in te stellen of een vergoeding te ontvangen, ook met betrekking tot een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan voordat u uw recht op wissen hebt uitgeoefend, als onze mogelijkheden om de vordering te behandelen zijn aangetast. In uw polisvoorwaarden staat beschreven wat er gebeurt als uw polis wordt geannuleerd

We kunnen u vragen om een identiteitsbewijs te overleggen wanneer u een beroep op een hieronder beschreven recht doet. Om er zeker van te zijn dat Hiscox te maken heeft met de juiste persoon, kan het nodig zijn om uw aanvraag pas te behandelen wanneer het identiteitsbewijs is geaccepteerd.

We zullen niet om een financiële bijdrage vragen, behalve als wij vinden dat uw beroep ongefundeerd, herhaaldelijk of excessief is. Waar een financiële bijdrage nodig is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld voordat wij uw verzoek gaan behandelen. Uw verzoek wordt niet behandeld totdat u heeft betaald.

We reageren binnen een maand op valide aanvragen. Deze termijn wordt verlengd indien uw verzoek erg gecompliceerd is, of wanneer u meerdere aanvragen tegelijkertijd doet. In dit geval laten we u altijd weten wanneer wij verwachten bij u terug te komen betreffende uw verzoek.

Uw rechten omvatten:

 • Het recht om inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens

  U hebt recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben en bepaalde details van de wijze waarop wij deze gebruiken. Uw gegevens zullen gewoonlijk via ons online privacy platform aan u worden verstrekt, tenzij u een schriftelijke kopie heeft aangevraagd.

 • Het recht op rectificatie

  Wij nemen redelijke maatregelen om te verzekeren dat de gegevens die wij over u hebben juist en volledig zijn. Indien u echter van mening bent dat dit niet het geval is, kunt u ons vragen om deze gegevens te actualiseren of aan te passen.

 • Het recht op gegevenswissing

  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld indien de persoonsgegevens die wij verzameld hebben niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doeleinde of indien wij uw gegevens verwerken op grond van toestemming, en u uw toestemming intrekt. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. We kunnen bijvoorbeeld wettelijke en regelgevende verplichtingen hebben, of moeten mogelijk uw persoonlijke gegevens gebruiken om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, wat betekent dat we niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

 • Het recht op beperking van de verwerking

  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te staken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben mogelijk onjuist zijn of wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet meer hoeven te gebruiken.

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt overdragen aan een andere derde van uw keuze, in een veelgebruikt elektronisch formaat.

 • Het recht om bezwaar te maken tegen marketing

  U kunt ons op elk moment vragen om op te houden met het toesturen van marketingboodschappen aan u. U kunt dit doen door op de knop "afmelden" te klikken in een e-mail die wij u toesturen of door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in onderdeel 10. Wij maken u erop attent dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingboodschappen, wij u nog steeds service-gerelateerde berichten kunnen toezenden indien noodzakelijk.

 • Rechten op bezwaar

  Zoals uiteengezet in onderdeel 9 hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming.

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze passende zakelijke behoeften, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking. In dergelijke gevallen zullen wij uw bezwaar afwegen tegen onze zakelijke behoeften.

 • Het recht om toestemming in te trekken

  Voor bepaalde vormen van gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij uw toestemming vragen. Wanneer wij dit doen hebt u het recht om uw toestemming voor verder gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken.

  Wij maken u erop attent dat wij voor bepaalde doeleinden uw toestemming nodig hebben om uw polis te kunnen verstrekken. Indien u uw toestemming intrekt is het mogelijk dat wij uw polis moeten annuleren of uw claim niet kunnen uitbetalen. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u kenbaar maakt uw toestemming in te trekken.

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

  U hebt het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) indien u van mening bent dat enig gebruik van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Meer informatie hierover vindt u op de website van ’de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

  Het indienen van een klacht heeft geen gevolgen voor andere rechten of rechtsmiddelen die u hebt.

10. Contact opnemen met ons

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over een van de onderwerpen in deze Privacyverklaring of andere vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door naar ons te e-mailen naar [email protected], te bellen naar +31 (0)20 517 0700 of door een brief te schrijven naar Hiscox Nederland, Arent Janszoon Ernststraat 595B, 1082 LD Amsterdam.

11. Updates van deze Privacyverklaring

Van tijd tot tijd zullen wij mogelijk wijzigingen moeten aanbrengen op deze Privacyverklaring, bijvoorbeeld als gevolg van wetswijzigingen, veranderingen in technologieën en andere ontwikkelingen. U kunt onze website hier regelmatig controleren om de meest actuele Privacyverklaring te zien.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 1 mei 2023.