Privacyverklaring Hiscox

Hiscox Europe Underwriting Limited hecht aan de bescherming van uw privacy op het internet. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we uw gegevens die verband houden met uw gebruik van de website www.hiscox.nl (de "site") verzamelen en verwerken.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door Hiscox Europe Underwriting Limited gevestigd te Arent Janszoon Ernststraat 595B,
1082 LD Amsterdam (hierna ‘Hiscox’). Hiscox is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Hiscox?

Gegevens die u zelf aan Hiscox verstrekt
U wordt op verschillende plaatsen op de site uitgenodigd om contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen met het verzoek om meer informatie of door middel van een commentaar op de site.

Automatisch gegenereerde informatie
Hiscox verzamelt en verwerkt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de site. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt om uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en “cookies”.

Voor welke doeleinden verwerkt Hiscox uw gegevens?

We verwerken de door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens om uw vragen, opmerkingen, etc., te kunnen beantwoorden alsmede om op uw on-line verzoeken te kunnen reageren en eventuele problemen op te lossen. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om u de door u gevraagde dienstverlening te kunnen bieden, bijvoorbeeld door u een quote of offerte te kunnen geven voor onze polissen.

We verwerken uw (persoons)gegevens ook ten behoeve van eventuele volgende contacten die in dat verband tussen ons plaatsvinden. Alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven verwerken wij uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Wij verwerken automatisch gegenereerde informatie voor de volgende doeleinden:

  • om het aantal bezoekers van de site te schatten en gebruikspatronen te herkennen;
  • om na te gaan hoe vaak bezoekers soortgelijke advertenties bekijken;
  • om voorkeuren in kaart te brengen en de site te verbeteren en bij te werken;
  • om ons in staat te stellen een effectieve service via de site te bieden.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

We kunnen uw gegevens verstrekken aan leden van de Hiscox Groep of aan derden die wij inschakelen om de op de website beschreven diensten aan te bieden. Wij verstrekken uw gegevens alleen indien voor zover wij dit wenselijk of noodzakelijk achten voor de genoemde doeleinden en voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving.

Bij een verkoop, fusie, overname, overdracht van substantiële activa, reorganisatie of liquidatie kunnen wij uw gegevens aan derden overdragen of verkopen. In een dergelijk geval zullen wij u hierover informeren en u de mogelijkheid geven om bezwaar te maken tegen de overdracht of verkoop van uw gegevens.

We kunnen uw gegevens verstrekken aan derden wanneer wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, hiertoe zijn gerechtigd, of wanneer we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de site (met inbegrip van Hiscox) te beschermen.

Met uitzondering van het bovenstaande verstrekken wij uw gegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden overgebracht op de vaste schijf van uw computer om informatie over uw gebruik van de site en welke aspecten van de site uw belangstelling trokken op te slaan en in sommige gevallen te traceren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch om uw gebruik van de websites die u bezoekt te optimaliseren. Indien gewenst, kunt u uw browser echter aanpassen om dit te voorkomen (bekijk daarvoor de browserinstellingen van uw computer). Wanneer u dit doet, loopt u echter het risico dat u de mogelijkheden van een website niet meer volledig kunt benutten. Cookies zijn gekoppeld aan de server die de cookies heeft gemaakt/geplaatst en zijn niet toegankelijk voor andere servers, wat betekent dat ze niet zonder toestemming kunnen worden gebruikt door anderen om hen in staat te stellen uw internetgedrag te traceren.

SessionCam

Deze website gebruikt soms SessionCam om muisklikken, muisbewegingen, paginaviews en ingevulde formuliergegevens te registreren. Privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens en bankgegevens, wordt hierbij niet opgeslagen. De gegevens in SessionCam worden uitsluitend intern gebruikt, bijvoorbeeld om de gebruikerservaring te verhogen en statistieken samen te stellen.

Andere websites

Deze site bevat links naar websites van andere partijen en u kunt deze website hebben gevonden via een link op een andere website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen of voor de inhoud van dergelijke sites. U dient de voorwaarden en de privacyregels die van toepassing zijn op dergelijke andere websites zorgvuldig te lezen.

Andere websites van Hiscox kunnen ook privacyregels bevatten die verschillen van deze privacyregels. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op deze site. Wanneer u andere websites van Hiscox bezoekt (zoals Hiscoxonline.com) dient u de privacyregels die daarop van toepassing zijn te lezen, zodat het u bekend is welke (persoons)gegevens via die website of in verband met die website wordt verzameld en voor welk doel.

Beveiliging

Hiscox hecht groot belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens van haar klanten. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om de (persoons)gegevens die wij beheren, te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik, wijziging of onrechtmatige verwerking van gegevens niet zal voorkomen, stellen we alles in het werk om zulks te voorkomen. Wanneer een geval van feitelijk of mogelijk misbruik van dergelijke informatie u ter kennis komt, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen op het onderstaande adres, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Wijziging van deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wanneer we deze privacyverklaring op enige wijze veranderen, publiceren we deze wijzigingen op de site. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

We verwerken niet meer gegevens dan vermeld in deze privacyverklaring en vermeld in uw verzoek om informatie of in de offerte (-aanvraag). Eventuele vragen, opmerkingen of bezwaren met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u per e-mail sturen naar hiscox.directie@hiscox.nl of per post naar:

Hiscox Europe Underwriting Limited
Postbus 87033
1080 JA Amsterdam