Waarmee kunnen we je helpen?
Dominoes

Fraude


Lees hier het fraudebeleid van Hiscox.

Vertrouwen is de basis van verzekeren.

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers waarop de relatie tussen Hiscox en haar klanten is gebaseerd. Als u een verzekering bij ons aanvraagt, vertrouwen wij erop dat u ons daarvoor alle benodigde en juiste informatie verstrekt. Ook wanneer u een schade bij ons claimt, gaan wij er van uit dat u ons correct informeert.

Wij weten dat er altijd een kans bestaat dat klanten misbruik maken van ons vertrouwen door fraude te plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding, zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van eventueel kwaadwillende.
 

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust (opzettelijk) benadelen van de verzekeraar om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'. Denk daarbij aan het bewust verstrekken van onjuiste informatie bij de aanvraag van een verzekering of bij het indienen van een schademelding. Voorbeelden van fraude zijn:

 • geen juiste informatie geven;
 • nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen;
 • meer claimen dan de werkelijke schade;
 • een afgewezen schade nog een keer claimen;
 • een schade in scène zetten;
 • bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken.

Hoe sporen wij fraude op?
Als wij denken dat iemand fraudeert, dan stellen wij een nader onderzoek in. Zodra wij een onderzoek instellen worden de betrokken personen hiervan op de hoogte gebracht. Dit kunnen wij zelf doen, maar wij kunnen ook een onderzoeksbureau vragen om dit te doen. De betrokkene(n) heeft dan de mogelijkheid om aanvullende uitleg en informatie te verschaffen. 

Wat doen wij bij fraude?

Als uit het onderzoek is gebleken dat een klant zich schuldig heeft gemaakt aan fraude, dan kunnen wij verschillende maatregelen nemen, zoals:

 • de claim afwijzen en de schade niet vergoeden;
 • een (ten onrechte) uitgekeerde schade terugvorderen;
 • extra gemaakte kosten (bijv. onderzoekkosten) in rekening brengen bij de fraudeur via een aansprakelijkstelling, al dan niet met behulp van SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) die de bedragen voor ons kan incasseren in Nederland;
 • de verzekering opzeggen;
 • afscheid nemen van de fraudeur door (al) zijn verzekeringen bij Hiscox op te zeggen en de fraudeur uitsluiten voor het afsluiten van toekomstige verzekeringen bij Hiscox;
 • een melding bij het Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS) en/of het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars;
 • aangifte doen bij de politie.

Kosten fraudeonderzoek

Voor het verhalen van de kosten van ons fraudeonderzoek en het schadebedrag dat onterecht is uitgekeerd maken wij gebruik van verschillende externe partijen, waaronder de Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA). Indien wij gebruik maken van de SODA voor het verhalen van de kosten van ons fraudeonderzoek dan brengt zij hiervoor een standaard bedrag van € 532,- in rekening.

SODA werkt nauw samen met de politie, justitie en het Verbond van Verzekeraars. De Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) controleert of SODA zijn werk goed uitvoert. In De Raad van Toezicht van de Stichting DAAD zitten de politie, het VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. DAAD heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Voor meer informatie over SODA kunt u de volgende website raadplegen: www.so-da.nl.

Registratie van fraudeurs

Als uit het onderzoek is gebleken dat er sprake is van fraude, ontvangt de klant een brief van onze fraudecoördinator. In deze brief staat het standpunt van Hiscox en de maatregelen die wij nemen.
Betrokkene wordt altijd - volgens de geldende reglementen - schriftelijke geïnformeerd over een melding in het Incidentenregister en een melding bij het Centraal Informatie Systeem van de Nederlandse verzekeraars (Stichting CIS). Voor meer informatie over Stichting CIS kunt u de volgende website raadplegen: www.stichtingcis.nl.

Als u als fraudeur een vermelding krijgt bij het Centraal Informatie Systeem kan dat ernstige gevolgen hebben. Het wordt dan bijvoorbeeld vaak lastig om ergens anders een verzekering af te sluiten. Andere verzekeringsmaatschappijen kunnen namelijk weigeren u te verzekeren of een veel hogere premie vragen.

Wij voldoen bij het registreren aan de vereisten die het Protocol Informatieverstrekking Financiële Instellingen (PIFI) stelt ten aanzien van persoonsregistratie in het incidentenregister en het Extern Verwijzingsregister (EVR). Daarnaast houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Actief aangiftebeleid

Hiscox voert een actief aangiftebeleid. Zo bereiken wij in samenwerking met opsporingsinstanties dat fraudeurs hun straf krijgen. Wij doen aangifte als:

 • dit zinvol is. Als er bijvoorbeeld sprake is van een aanzienlijke schade;
 • de politie daarom vraagt.

Voorkom de schijn van fraude

U kunt zelf ook wat doen om (de schijn van) fraude te voorkomen. Wij adviseren u om het aanvraagformulier en/of schadeformulier zorgvuldig in te vullen en het formulier goed na te kijken voordat u deze ondertekent. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw adviseur of stuur een e-mail naar [email protected]. Of neem contact op met onze schadeafdeling, bereikbaar via op +31 (0)20 - 517 0700 tijdens kantooruren. Wij helpen u graag verder.